Public Courses

 • Starting on: 7-8 & 14-16 พฤศจิกายน 2561

  Fee: 27,000 บาทต่อที่นั่ง (ราคานี้ยัไม่รวมภาษี 7%)

  Where you have been registered to ISO 14001:2015, or beginning to work on your environmental management system, this is a course that you will need. It will ensure your continuing success with your environmental management system as you start thinking about the ISO 14001:2015
 • Starting on:

  Fee: 27,000 บาท ต่อหลักสูตรต่อที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รมภาษี 7%)

  ไม่ว่าท่านจะได้รับการรับรอง ISO 9001 แล้ว หรือเพิ่งเริ่มต้นจัดทำระบบก็ตาม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับท่านในการสร้างความมั่นใจในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2015 นี้ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และบทบาทที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบผู้มีความสามารถ รวมถึงโครงสร้าง การวางแผนและการบริหารกิจกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และการประเมินและสื่อสารผลการตรวจสอบอย่างถูกต้อง และในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมจะได้มีการทดสอบเพื่อการรับรองผลการฝึกอบรม
 • Starting on:

  Fee: 16,000 Baht seat (excludes 7%) โปรโมชั่น 1 ฟรี 1

  Where you have been registered to ISO 14000, or beginning to work on your environmental management system, this is a course that you will need. It will ensure your continuing success with your environmental management system as you start thinking about the ISO 14001.