Public Courses

 • Starting on: 3 ตุลาคม 2561

  Fee: 4,800 บาท ต่อที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%) โปรโมชั่น ลงทะเบียน 2 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง

  หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีทักษะและความรู้ในการตรวจติดตามภายในให้ปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015.
 • Starting on: 1-2 ตุลาคม 2561

  Fee: 6,400 บาท ต่อที่นั่ง โปรโมชั่น ลงทะเบียน 2 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน เนื้อหาของหลักสูตรจะให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึง รายละเอียดของข้อกำหนด IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการทำระบบ IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015 ซึ่งจะให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมผ่านทางการบรรยาย การยกตัวอย่าง กรณีศึกษา การอภิปรายเป็นกลุ่มและกิจกรรม
 • Starting on: 12 ตุลาคม 2561

  Fee: 4,500 บาท ต่อที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี) โปรโมชั่น ลงทะเบียน 2 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง

  หลักสูตร “กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต” (ปรับปรุงครั้งที่ 4) นี้ได้ออกแบบมาสำหรับให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้ทราบถึงกระบวนการในการจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่ลูกค้าร้องขอเพื่อนำไปสู่การอนุมัติหรือการรับรองชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนการออกแบบใหม่, ชิ้นส่วนที่เพิ่งเริ่มผลิตเป็นครั้งแรก, ชิ้นส่วนที่มีการย้ายฐานการผลิต หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพของชิ้นส่วนนั้นๆ ตลอดจนส่งผลต่อคุณภาพของผู้ที่นำไปประกอบต่อ ซึ่งลูกค้าได้ร้องขอให้มีการจัดทำเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดของ PPAP 4th Edition วัตถุประสงค์ของกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตนั้นก็เพื่อให้ผู้ส่งมอบได้ทำความเข้าใจกับแบบทางวิศวกรรมรวมถึงข้อกำหนดด้านเทคนิคต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิต อันจะนำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เมื่อมีการผลิตจริงในปริมาณมาก ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองฝ่ายว่าสินค้าที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

The new website is currently under construction, please bear with us. Dismiss