Inhouse Courses

  • Fee: วันละ 16,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

    หลักสูตร 1 วันนี้เหมาะสำหรับเพิ่มความชำนาญด้านสิ่งแวดล้อม บนทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินการระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนด ISO 14001:2015. ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จะได้รับความเข้าใจใน บทบาท และ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจติดตามภายใน คุณลักษณะของผู้ตรวจติดตามที่ดี ทักษะและความรู้ของผู้ตรวจติดตามที่ใช้ในระหว่างกระบวนการตรวจติดตาม. นอกจากนี้ผู้ เข้าร่วมจะสามารถฝึกทักษะการตรวจติดตาม จากกรณีศึกษาและ การดำเนินการตรวจติดตามจริง
  • Fee: วันละ 16,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

    หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการดำเนินการตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่การเข้าใจในข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงผลกระทบของข้อกำหนดต่างๆ ที่มีต่อองค์กร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ จากวิทยากร
  • Fee: วันละ 16,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

    หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการนำมุมมองด้านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างมีประสิทฺธิภาพซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจในการมองประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมุมมองด้านวัฏจักรชีวิต และการประยุกต์ใช้มุมมองดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ครอบคลุมทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การส่งมอบ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยลูกค้า หรือ ผู้บริโภค การจัดการกับซากของผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจัดการขั้นสุดท้าย ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้ เป็นการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The new website is currently under construction, please bear with us. Dismiss