IN-HOUSE COURSES

In-House Training Courses

COURSE LISTING

 • Fee:

  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารสูงสุดได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อน และทำให้นโยบายที่กำหนดสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย รวมถึงสอดคล้องกับทิศทาง และพันธกิจขององค์กร KPI-Key Performance Indicators ตัวชี้วัดกระบวนการ คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการดำเนินงาน หรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดวัด หรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร หรือหน่วยงานภายในองค์กร แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า KPI ได้มีการจัดทำ กำหนดไว้แล้ว แต่พบว่ามีเพียงบางองค์กรเท่านั้นที่นำ KPI หรือตัวชี้วัดไปใช้งานจริงและเกิดปะสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ในหลักสูตรนี้ไม่เพียงแนะนำการกำหนด หรือการจัดตั้งตัวชี้วัดให้ถูกต้องและเหมาะสมยังมีการแนะนำการปรับปรุง KPI หรือตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจึงเป็นที่มาของ Key performance Improvement with Indicators ซึ่งเป็นการจัดตั้งตัวชี้วัด เพื่อการปรับปรุง พัฒนากระบวนการภายในองค์กร
 • Fee:

  วิธีการหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของญี่ปุ่นที่นำมาใช้ฝึกฝนพนักงานให้มีความสามารถในการมองอันตรายล่วงหน้าได้ หากพนักงานได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้
 • Fee:

  This One-day course is designed to provide participants with the skill necessary to conduct effective to problem solving process and use the effective tool in Root cause analysis by strictly for work shop and case study. The problem-solving system is a technique for important element of Prevent Recurrence. It consists of Eighth steps method of choice for select to problem solving and we will be applied to effective of problem solving. It is the basis for Continuous Improvement also. The problem-solving process seeks to define and understand a root cause of problem. It asks “Why” that problem is operating outside of a target and provides a mechanism for identifying one Root Cause and implementing an appropriate Corrective Action.
 • Fee:

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการดำเนินการและติดตามการแก้ไขและป้องกัน (Corrective Action and Preventive Action) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงจากนิยามในมาตรฐานการจัดการสากล ไม่ว่าจะเป็น ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001 หรือ IATF 16949:2016 ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการใช้การแก้ไขและป้องกันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, การหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา, การดำเนินการแก้ไขแบบป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก, การป้องกันปัญหาโดยพิจารณาจากแนวโน้ม และ การติดตามการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในหลักสูตรประกอบไปด้วยการบรรยายในชั้นเรียน, การมีส่วนร่วมของทีมงานในการทำแบบฝึกหัด , การแสดงบทบาทสมมติในกิจกรรมรวมถึงได้ทดลองระบุการแก้ไขและป้องกันตามข้อที่ไม่สอดคล้องในรูปแบบต่าง ๆ
 • Fee:

  การเป็น QSHEMR มืออาชีพนั้น ผู้ที่เป็น QSHEMR ควรมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็น QSHEMR เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตามที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร และวิธีที่จะช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายในการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ได้กำหนดไว้ อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเทคนิคที่น่าสนใจอีกด้วยเพื่อพัฒนาและเพิ่มค่าให้กับระบบบริหารด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • Fee:

  หลักสูตรนี้ อบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สาเหตุ จากรากของปัญหา โดยใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) และ ผังก้างปลา (Fish bone diagram) นำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร หลักการและเหตุผลในการใช้เครื่องมือ ดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมืออธิบายให้เข้าใจในทีม และในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ ขององค์กร เริ่มตั้งแต่ การพิจารณาปัญหา การหาสาเหตุโดยการระดมสมอง การตัดสินใจแก้ปัญหาจากการใช้เครื่องมือดังกล่าว
 • Fee:

  หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 8D กระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ประกอบไปด้วย 8 หลักการ โดยบริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ คัมปะนี เป็นผู้กำหนดให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในหลักการ 8D จะต้องระบุปัญหาให้ชัดเจน ใช้เครื่องมือ “ทำไม-ทำไม” (why-why) ในการระบุถึงสาเหตุของปัญหาที่จะเกิดขึ้นและหามาตรการที่เหมาะสมให้การแก้ไข
 • Fee:

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการการประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบ ISO 45001:2018 เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่การเข้าใจในความสำคัญของการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยที่มีต่อองค์กร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากร
 • Fee:

  ตามประกาสกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ 12 มีนาคม 2555 มีการอ้างอิงถึงมาตรฐาน Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย หรือเป็นแนวทางการยกระดับสมรรถนะการจัดการสู่ระดับสากล