QMS Lead Auditor Training Course including IATF 16949:2016 Autmotive Quality Mangement (CQI-IRCA Course ID: 1839)

QMS Lead Auditor Training Course including IATF 16949:2016 Autmotive Quality Mangement (CQI-IRCA Course ID: 1839)

Course Duration

ระยะเวลา 5 วัน

Course Fee

27,000 บาทต่อที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

โปรโมชั่นลงทะเบียนวันนี้รับส่วนลดทันที 15%

Start Dtae

25-26 & 31 ตุลคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2561

Course Description

ไม่ว่าท่านจะได้รับการรับรอง IATF 16949 แล้ว หรือเพิ่งเริ่มต้นจัดทำระบบก็ตาม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับท่านในการสร้างความมั่นใจในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IATF 16949 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2016 นี้ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และบทบาทที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบผู้มีความสามารถ รวมถึงโครงสร้าง การวางแผนและการบริหารกิจกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และการประเมินและสื่อสารผลการตรวจสอบอย่างถูกต้อง และในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมจะได้มีการทดสอบเพื่อการรับรองผลการฝึกอบรม

WHO SHOULD ATTEND?

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำการตรวจสอบ
- ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองโดยต้องผ่านการฝึกอบรมตามที่ผู้รับรองกำหนด
- ผู้ที่สนใจในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการตรวจสอบ IATF 16949 ที่มีความเข้มข้น และได้รับการรับรองจาก IRCA (International Register of Certificated Auditors)

PREREQUISITES

ควรผ่านการอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016
ควรผ่านการอบรมหลักสููตรการตรวจติดตาม ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016

HOW YOU WILL BENEFIT?

ประโยชน์ที่ได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
• ผ่านคุณสมบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบอิสระที่ขึ้นทะเบียนกับ IRCA
• ได้เพิ่มความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ
• ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานผู้มีประสบการณ์ และน่าเชื่อถือมากที่สุดหน่วยงานหนึ่งในโลก
• เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางด้าน IATF 16949 ซึ่งสามารถนำพาให้องค์กรของท่านได้มีการปรับปรุงในเชิงธุรกิจ เพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

COURSE OUTLINE

QMS Lead Auditor Training Course including IATF 16949:2016 Autmotive Quality Mangement (Course ID: 1839)

DAILY SCHEDULE

ลงทะเบียน 07:45 น
เริ่มอบรม เวลา 08:00
อบรมแล้วเสร็จ 18:00

พักเที่ยง เบรกเช้า 10:30 เบรกบ่าย 14:30

INTERESTED?

The new website is currently under construction, please bear with us. Dismiss