Upcoming Public Courses

Take a look at what public training courses are up and coming.

 • Starting on:

  Fee: 4,500 บาทต่อที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  การวางแผนในการควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทําและออกแบบ แผนการควบคุม (Control Plan) ที่ดีมาช่วยในการสร้างแนวทางในการควบคุมกระบวนการให้มีประสทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายการส่งมอบของอุตสาหกรรมยานยนต์ และทีมงานด้านการจัดทําผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความจําเป็นในการนําเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใชให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทําและวางแผนควบคุมในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมีประสทธิภาพ
 • Starting on: 19 December 2018

  Fee: 4,500 บาทต่อที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  This one-day course is designed to provide participants with the skill necessary to conduct effective to problem solving process and use the effective tool in Root cause analysis by strictly for work shop and case study. The problem-solving system is a technique for important element of Prevent Recurrence. It consists of Eighth steps method of choice for select to problem solving and we will be applied to effective of problem solving. It is the basis for Continuous Improvement also. The problem-solving process seeks to define and understand a root cause of problem. It asks “Why” that problem is operating outside of a target and provides a mechanism for identifying one Root Cause and implementing an appropriate Corrective Action
 • Starting on: 18 December 2018

  Fee: 4,500 บาทต่อที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริการหรือการผลิต ทำให้การควบคุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการบริหารองค์กร และระบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปัจจุบันก็คือ Key Performance Indicators (KPI) ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ ได้รู้จักถึงเทคนิคในการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้งานได้จริง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง การนำเสนอหลักสูตรจะเป็นในรูปแบบที่มีการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำเพื่อเสริมความเข้าใจเทคนิคต่างๆ มากขึ้น

The new website is currently under construction, please bear with us. Dismiss