ROBERE & ASSOCIATES

THE FIRST APPROVED TRAINING PARTNER IN ASIA PACIFIC

CQI AND IRCA (UK) APPROVED

CQI IRCA Approved Training Partner White
QS7A8706

Creating lasting quality partnerships for your success

Robere & Associates (Thailand) Ltd.

Robere & Associates (R&A) is a Quality Management Consulting firm specialized in providing business management seminars, in-house training courses, and long-term consulting activities which assist companies implement quality systems that comply with international quality standards.

Creating lasting quality partnerships for your success

Robere & Associates (Thailand) Ltd.

Robere & Associates (R&A) is a Quality Management Consulting firm specialized in providing business management seminars, in-house training courses, and long-term consulting activities which assist companies implement quality systems that comply with international quality standards.

Our Services

Robere & Associates specializes in consultancy, corporate training, and publishing training materials.

Consultancy

We work with leading organisations to preserve and increase the value of their businesses.

Corporate Training

We can provide world class internationally certified corporate training courses for you and your organization.

Publishing

We produce and publish quality up-to-date materials to help you and your team progress your skills.

Targeted Training Sessions

Robere & Associates (Thailand) Ltd. manages to solve critical business issues by providing a best-in-class approach with a quality team. When it comes to the evolution of their organizations, our clients are no strangers to innovation. We help make this process easier by fostering collaboration and employee engagement.

Targeted Training Sessions

Robere & Associates (Thailand) Ltd. manages to solve critical business issues by providing a best-in-class approach with a quality team. When it comes to the evolution of their organizations, our clients are no strangers to innovation. We help make this process easier by fostering collaboration and employee engagement.

TARGETED-VECTOR

LATEST PUBLIC COURSES

 • Starting on:

  Fee: 4,500 บาทต่อที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  การวางแผนในการควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทําและออกแบบ แผนการควบคุม (Control Plan) ที่ดีมาช่วยในการสร้างแนวทางในการควบคุมกระบวนการให้มีประสทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายการส่งมอบของอุตสาหกรรมยานยนต์ และทีมงานด้านการจัดทําผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความจําเป็นในการนําเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใชให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทําและวางแผนควบคุมในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมีประสทธิภาพ
 • Starting on: 19 December 2018

  Fee: 4,500 บาทต่อที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  This one-day course is designed to provide participants with the skill necessary to conduct effective to problem solving process and use the effective tool in Root cause analysis by strictly for work shop and case study. The problem-solving system is a technique for important element of Prevent Recurrence. It consists of Eighth steps method of choice for select to problem solving and we will be applied to effective of problem solving. It is the basis for Continuous Improvement also. The problem-solving process seeks to define and understand a root cause of problem. It asks “Why” that problem is operating outside of a target and provides a mechanism for identifying one Root Cause and implementing an appropriate Corrective Action
 • Starting on: 18 December 2018

  Fee: 4,500 บาทต่อที่นั่ง (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%)

  เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริการหรือการผลิต ทำให้การควบคุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการบริหารองค์กร และระบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปัจจุบันก็คือ Key Performance Indicators (KPI) ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ ได้รู้จักถึงเทคนิคในการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้งานได้จริง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง การนำเสนอหลักสูตรจะเป็นในรูปแบบที่มีการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำเพื่อเสริมความเข้าใจเทคนิคต่างๆ มากขึ้น

IN-HOUSE COURSES

 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตร 1 วันนี้เหมาะสำหรับเพิ่มความชำนาญด้านสิ่งแวดล้อม บนทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินการระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนด ISO 14001:2015. ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จะได้รับความเข้าใจใน บทบาท และ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจติดตามภายใน คุณลักษณะของผู้ตรวจติดตามที่ดี ทักษะและความรู้ของผู้ตรวจติดตามที่ใช้ในระหว่างกระบวนการตรวจติดตาม. นอกจากนี้ผู้ เข้าร่วมจะสามารถฝึกทักษะการตรวจติดตาม จากกรณีศึกษาและ การดำเนินการตรวจติดตามจริง
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการดำเนินการตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่การเข้าใจในข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงผลกระทบของข้อกำหนดต่างๆ ที่มีต่อองค์กร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ จากวิทยากร
 • Fee: วันละ 16,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)

  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการนำมุมมองด้านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างมีประสิทฺธิภาพซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจในการมองประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมุมมองด้านวัฏจักรชีวิต และการประยุกต์ใช้มุมมองดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ครอบคลุมทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การส่งมอบ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยลูกค้า หรือ ผู้บริโภค การจัดการกับซากของผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจัดการขั้นสุดท้าย ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้ เป็นการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SOCIAL MEDIA FEED

NEWS & UPDATES

Robere & Associates Launches Blended Learning

What is Blended Learning? Blended learning is a training concept of using two methods of training in one course: outside the classroom, sometimes called distance learning, and the traditional classroom...

How to Succeed in Business in Bangkok 2018

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an...

How R&A Training Can Help You Succeed

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an...

The new website is currently under construction, please bear with us. Dismiss